Struktuur

EÕL põhikirjast lähtuvalt on alates 01.01.2020 EÕL juhtorganid  kongress, volikogu ja juhatus. Juhtorganitesse valitakse isikud salajasel hääletamisel, järgides EÕL asjaajamiskorra lisas kirjeldatud protseduure.

Põhikirja punkt 22. EÕL struktuuri kuuluvad:

22.1. volikogu, kes suunab ja kontrollib EÕL tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest ning kus on esindajad kõikide piirkondade nõukogudest valitud maakondade esindajad;

22.2. juhatus, kes korraldab EÕL igapäevast asjaajamist ja volikogus kinnitatud tegevuskavas lähtuvate tegevuste elluviimist ning kuhu kandideeritakse tähtajaliseks tööperioodiks;

22.3. piirkonnad, mis moodustuvad maakondadest vastavalt volikogu otsustele ning kus otsustuspädevus kuulub piirkonna nõukogule. Piirkonna nõukogu moodustub piirkonnas valitud usaldusisikutest, kes omakorda valivad igast maakonnast esindaja EÕL volikokku;

22.4. seltsingud, mis moodustuvad vastavate erialade esindajatest ning mis suunavad eriala arengut EÕL kaudu Eestis.

Põhikiri kirjeldab struktuuris asetsevate üksuste ülesandeid ja vastutust alljärgevates punktides

punktid 23- 29 kongress,
punktid 30 - 39 volikogu,
punktid 40 - 48 juhatus,
punktid 49 - 52 piirkondi ja seltsinguid.

Kõik põhikirja muudatustest lähtuvad EÕL sisemisi regulatsioone reguleerivad dokumendid uuendatakse jooksvalt 2020 aasta esimesel poolaastal. Jälgi infot siseveebis!