Tegevus töörühmades

Eesti Õdede Liit on tegutsemas regulaarselt alljärgnevates nõukogudes ja komisjonides:

1. Haigekassas
- ravijuhiste nõukogu
- tervishoiuteenuste loetelu komisjon
- nõukogule strateegilistes küsimustes nõuandev kogu 

2. Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogus

3. Tartu Ülikoolis
- Peremeditsiini- ja Rahvatervise Instituudi Nõukogu
- õendusteaduse magistriõppe prorgamminõukogu

4. Tervishoiu Kõrgkoolides
-  Tallinna rektoraati nõustav kogu
-  Tartu nõunike kogu, õe- ja ämmaemanda õppekava nõukogu
-  Tartu ja Tallinna kutseõppe õppekavade nõukogudes
-  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu
-  töö vastuvõtu- ja lõpukomisjonides

5. Sotsiaalministeeriumis
- patsiendiohutus ja patsiendikindlustuse seaduse töörühm 
- peremeditsiini IT nõukogu 
- omastehooldajate töörühm (eelnes omastehooldajate pilootprojekt) 
- HIK (hindamisküsimustike keskkond) projektirühm
- tervishoiutöötajate koolituskomisjon
- haiglavõrgu arengukava 2040 (HVA arengukava) juhtrühm
- upTIS (uue põlvkonna tervise infosüsteemi) juhtrühm
- vähiravi strateegia juhtrühm (SoM ja TAI) 
- kiirabi arendusnõukogu
- ravimipoliitika töörühmad 

EÕL osaleb erinevates protsessides/töörühmades:

 1. Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised
 2. Õdede piiratud retseptiõiguse laiendamise küsimused jt määruste, seaduste uuendamised
 3. Ravijuhendite töörühmad
 4. Töö kutsestandardite väljatöötamise ja uuendamise komisjonides
 5. PAIK projekti juhtrühm
 6. Maailmapanga projekti II etpi juhtrühm
 7. Hooldustöötaja oskusnõuete kaardistamine ja sotsiaalvaldkonna ning tervishoiu ülese ühise määruse ettevalmistamine
 8. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  3N ehk NANDA; NIC, NOC juurutamise projekti arendamine Haigekassa innovatsiooniprojektiks
 9. Hoolduskoordinaatori tegevus
 10. Palliatiivravi ja õendusteenus hooldekodus 
 11. Õe ja ämmaemanda vastuvõttude ja praktika korraldamise konsensusleppe töörühm
 12. Eriõe teenuse hinnastamine ja õe teenuste ülevaatamine haigekassas
 13. Kliiniliste auditite tegevuses osalemine
 14. Abivahendite ja meditsiiniseadmete töörühmad (SKA/HK) 
 15. Asendusarstide ja -õdede rahastamine perearstisüsteemis (HK)
 16. Pereõdede tegevusjuhendi uuendamise töörühm (HK)