Tegevus töörühmades

Eesti Õdede Liit on tegutsemas regulaarselt nõukogudes ja komisjonides:

1. Haigekassas

- ravijuhiste nõukogu
- tervishoiuteenuste loetelu komisjon
- nõukogule strateegilistes küsimustes nõuandev kogu 

2. Kutsekoja Tervishoiu Kutsenõukogus

3. Tartu Ülikoolis

- Peremeditsiini- ja Rahvatervise Instituudi Nõukogu
- õendusteaduse magistriõppe prorgamminõukogu

4. Tervishoiu Kõrgkoolides

-  Tallinna rektoraati nõustav kogu
-  Tartu nõunike kogu, õe- ja ämmaemanda õppekava nõukogu
-  Tartu ja Tallinna kutseõppe õppekavade nõukogudes
-  Tartu Tervishoiu Kõrgkooli nõukogu
-  töö vastuvõtu- ja lõpukomisjonides


5. Sotsiaalministeeriumis

- patsiendiohutus ja patsiendikindlustus 
- peremeditsiini IT nõukogu 
- omastehooldajate töörühm (eelnes omastehooldajate pilootprojekt) 
- HIK (hindamisküsimustike keskkond) projektirühm
- tervishoiutöötajate koolituskomisjon
- haiglavõrgu arengukava
- upTIS juhtrühm
- vähiravi strateegia juhtrühm (SoM ja TAI) 
- ravimipoliitika töörühmad 

EÕL osaleb erinevates protsessides/töörühmades:

 1. Eesti Õenduse- ja Ämmaemanduse arengustrateegia 2021 - 2030 
 2. Tervishoiutöötajate kollektiivlepingu läbirääkimised
 3. Eriõe baaspädevuste kirjeldamine 
 4. Õdede piiratud retseptiõiguse laiendamise küsimused
 5. Ravijuhendite töörühmad
 6. Töö kutsekomisjonides - operatsioonitehnik ja podoloog. 
 7. PAIK projekt
 8. Maailmapanga projekti II etpi juhtrühm
 9. Hooldustöötaja oskusnõuete kaardistamine ja sotsiaalvaldkonna ning tervishoiu ülese ühise määruse ettevalmistamine
 10. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  3N ehk NANDA; NIC, NOC juurutamise projekt
 11. Hoolduskoordinaatori tegevus
 12. Palliatiivravi ja õendusteenus hooldekodus 
 13. Õe ja ämmaemanda konsensusleppe töörühm
 14. Eriõe teenuse hinnastamine ja õe teenuste ülevaatamine
 15. Kliiniliste auditid (HK) 
 16. Abivahendite ja meditsiiniseadmete töörühmad (SKA/HK) 
 17. Asendusarstide ja -õdede rahastamine perearstisüsteemis (HK)
 18. Pereõdede tegevusjuhendi uuendamise töörühm (HK)