Teadustöö tunnustamine

Teadustööde tunnustamine toimub vastavalt EÕL Asjaajamiskorra Lisa 4. Tunnustamise kord alusel:

  • Tunnustamisele esitatud töö põhineb tervise ja heaolu valdkonnas aktuaalse nähtuse iseseisval uurimisel ja teaduspõhiste suuniste tutvustamisel ja/või rakendamisel kutse- ja erialases arendustöös.
  • Teadustööd saab tunnustamiseks esitada teadustöö autor, juhendaja või tulemuste rakendaja igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks täites Eesti Õdede Liidu kodulehel oleva elektroonilise avalduse.
  • Esitatud teadustöid hindab EÕL volikogu poolt kinnitatud 3-5 liikmeline EÕL teadustööde tunnustamise komisjon (edaspidi: komisjon), mille liikmete nimed avaldatakse EÕL kodulehel.
  • Eksperthinnangu saamiseks edastab komisjon tunnustamiseks esitatud teadustöö vähemalt kahele tervishoiu valdkonna eksperdile. Eksperthinnang antakse samade hindamiskriteeriumite alusel, nagu on loetletud teadustöö tunnustamise avalduses.
  • Komisjon hindab esitatud teadustööde usaldusväärsust, tulemuste tutvustamist ja rakendamist 3-astmelise skaala alusel. Hindamisel võetakse arvesse avalduses esitatud tõendid ja viited ning eksperthinnangud teadustöö kohta.
  • Komisjoni otsus on konsensuslik ning sellest lähtuvalt teeb komisjon ettepaneku EÕL volikogule teadustööde tunnustamiseks.
  • Teadustööde tunnustus antakse EÕLi poolt üle iga-aastasel rahvusvahelise Õdede Päeva üritusel.

EÕL teadustööde tunnustamise komisjoni liikmed on: Gerli Liivet, Anneli Kannus, Kristi Rannus, Siret Läänelaid.