Pädevuse taotlemine

Pädevuse hindamist võivad taotleda kõik Eestis tegutsevad õed. Pädevuse hindamist saab taotleda õena või eriõena, mõlemal juhul kolmel erineval tasemel. Tasemete eeldused ja hindamiskriteeriumid (vt Lisa 1  - õde ja vt Lisa 2 - eriõde). 

Pädevuse hindamine on kõigile taotlejatele tasuline. Tasu kehtestab Eesti Õdede Liidu (edaspidi: EÕL) volikogu ning tasu on erinev EÕL liikmele (rakendub alate kuue kuu liikmemaksu tasumisest) ja mitteliikmele. 

Pädevuse hindamine toimub üldjuhul kuni kaks korda aastas (vt lisa 3 Pädevuse komisjoni töökord). Pädevuse taotlemiseks tuleb esitada kõik dokumendid elektrooniliselt EÕL kodulehel www.ena.ee, oleva vormi kaudu. 

Taotleja esitab kõik dokumendid korraga digiallkirjastades need, koondfailina, jälgides et esitatud failide nimed osutavad selgelt faili sisule. Komisjonil on õigus dokumendid jätta läbi vaatamata, juhul kui esitatud dokumentide pealkirjad ei ole selged. Üleslaetava faili maksimumsuuruseks on 100MB! Juhul kui tõesti ei ole võimalik faile väiksemana salvestada, siis on lubatud üles laadida kaks eraldi faili.

Taotleja esitatavad dokumendid: 

1. Avaldus - vabas vormis, mis peab sisaldama taotlema kontaktandmeid ja taotletavat taseme nimetust.
2. Töö analüüs - lähtudes etteantud vormist lisa 4.
3. Koolituste ja tegevuste ülevaadet etteantud vormil lisa 5. Soovitav eelnevalt tutvuda ka lisa 6 arvestatavate koolituste ja tegevuste kirjeldusega, mis võimaldab eelnevalt ise hinnata millise taseme pädevust on võimalik taotleda.
4. Tööandja kinnitust või töötamise registri väljavõtet ehk tõendust viimase viie aasta tööstaaži kohta. 

5. Skännitud/pildistatud koopiad järgnevatest dokumentidest: õe/eriõe kutset tõendavast diplomist/tunnistusest; dokumentidest, mis tõendavad enesetäiendust viimasel viiel aastal; isikut tõendavast dokumendist (ID-kaart, nime muutusel abielutunnistusest/lahutust tõendavast dokumendist);  EÕL liikmepiletist; maksekorraldusest:  Nende taotlejate puhul, kelle emakeel ei ole eesti keel ning õe õppekava ei ole läbitud eesti keeles  - keeletaseme tõendist keeletunnistus tasemele B-2 (RT I, 23.04.2013). 

Dokumente saab esitada ainult elektroonselt aadressile www.ena.ee.