Lisa 3. Töö analüüsi vorm

Isikuandmed:

-       Nimi

-       Praegune töökoht (asutus, osakondja ametinimetus 

-       Hariduskäik (lõpetatud õppeasutused, lõpetamise aastad, omandatud kraadid)

-       Teenistuskäik (asutus, amet ja töötamise aastad)

-       Keelteoskus kõnes ja kirjas (alg- kesk- või kõrgtase). Kui eesti keel ei ole emakeel, siis esitada keeletaseme eksami tunnistus/tõend

Analüüsiv osa:

Töö analüüsiva osa pikkus on minimaalselt 2 lehekülge (3600 tähemärki) ja maksimaalselt 3 lehekülge (5400 tähemärki). Töö analüüs tuleb esitada lähtudes küsimustest:

-       mis motiveerib mind oma ametikohal töötama;

-       miks ja kuidas täidan oma vastutusvaldkonna ülesandeid;

-       kuidas ja miks ma teen koostööd teiste tervishoiutöötajate ja patsientidega;

-       miks ja kuidas olen/ei ole kaasatud praktikantide või kolleegide juhendamises; 

-    kuidas kuulumine kutse- ja erialaliitudesse/-ühingutesse ja teised täiendused/tegevused toetavad nii minu kui Eesti õenduse arengut. Seda saab analüüsida toetudes Lisas 5 esitatud koolituste ja tegevuste ülevaatele, kirjeldades miks (mis eesmärgil) ma nendes tegevustes osalen;

-  põhjandan ning kirjeldan enda edaspidiseid vajadusi (kutse-/erialaseks/pedagoogiliseks/üldpädevuste) täienduseks; oma soove ja ettepanekuid  õenduse,praktika või mõne kitsama eriala arendamiseks ning nende valikute olulisust.

NB! Nõuetekohane töö analüüs annab analüüsivad vastused kõikidele esitatud küsimustele. Lisa 5 on korrektselt vormistatud, ajalises järgnevuses ülevaade läbitud koolitustest ja erinevatest tegevustest ning võimaldab taotlejal seostada ja põhjendada oma arenguvalikuid.