Liikme õigused ja kohustused

Väljavõte EÕL põhikirjast

17. EÕL liikmel on õigus:

17.1. osa võtta üldkoosolekust;
17.2. valida EÕL juhtimisorganeid ning olla neisse valitud;
17.3. saada teavet ja võtta osa EÕL tegevusest ning üritustest;
17.4. saada nõustamist kutsetöö-, tööõiguse ja sotsiaalküsimustes ning saada nendes küsimustes soovi korral esindatud usaldusisiku või piirkonna esimehe poolt;
17.5. teha ettepanekuid organisatsiooni tegevuse edendamiseks;
17.6. saada soodustusi või toetusi vastavalt EÕL asjaajamiskorrale ning kasutada EÕL-le kuuluvat vara eesmärgistatult;
17.7. astuda EÕL-ist välja.

18. EÕL liige on ennekõike kohustatud:

18.1. täitma EÕL põhikirja ja järgima vastu võetud otsuseid;
18.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
18.3. järgima oma kutsetegevuses ja käitumises kutse-eetikat;
18.4. täiendama ennast kutsealal edendamaks tervishoiuvaldkonda Eestis;
18.5 olema oma kolleegide ja EÕL suhtes lojaalne, lähtudes EÕLi põhiväärtustest ja olles osaks terviseteadliku ühiskonna toetamises;
18.6. omama liikmepiletit ja tagastama selle EÕList lahkumisel;
18.7. tegutsema ja käituma EÕL mainet ning huve kahjustamata.

pdf Lisa 8. Liikmeregistrisse kantavate isikuandmete kogumise ja töötlemise kord.