Liikme õigused ja kohustused

Väljavõte EÕL põhikirjast

EÕL LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

19. EÕL liikmel on õigus:

19.1. osa võtta EÕL kongressist, mis on EÕL üldkoosolek;
19.2. valida EÕL juhtimisorganeid ning olla neisse valitud;
19.3. saada teavet ja võtta osa EÕL tegevusest ning üritustest;
19.4. saada nõustamist kutsetöö-, tööõiguse ja sotsiaalküsimustes ning saada nendes küsimustes soovi korral esindatud usaldusisiku või piirkonna esimehe poolt;
19.5. teha ettepanekuid organisatsiooni tegevuse edendamiseks;
19.6. saada soodustusi või toetusi vastavalt EÕL asjaajamiskorrale ning kasutada EÕL-ile kuuluvat vara eesmärgistatult;
19.7. astuda EÕL-ist välja;
19.8. toetajaliikmel on õigus saada EÕL listikirja, tasuta paberkandjal ajakirja Eesti Õde, logo EÕL kodulehele ning üks tasuta koht EÕL aastakonverentsile.

20. EÕL liige on ennekõike kohustatud:

20.1. täitma EÕL põhikirja ja järgima vastu võetud otsuseid;
20.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
20.3. järgima oma kutsetegevuses ja käitumises kutse-eetikat;
20.4. täiendama ennast kutsealal edendamaks tervishoiuvaldkonda Eestis;
20.5. olema oma kolleegide ja EÕL suhtes lojaalne, lähtudes EÕL põhiväärtustest ja olles osaks terviseteadliku ühiskonna toetamises;
20.6. omama liikmepiletit ja tagastama selle EÕL-ist lahkumisel;
20.7. tegutsema ja käituma EÕL mainet ning huve kahjustamata.

pdf Lisa 8. Liikmeregistrisse kantavate isikuandmete kogumise ja töötlemise kord.